ماسک یک طرفه (Non rebreather mask) یا (NR Mask)  وسیله ترجیحی برای دادن اکسیژن در واحد پیش بیمارستانی است. در صورت قرارگیری مناسب ماسک بر روی صورت و سرعت جریان معادل 15 لیتر در دقیقه ، میتوان اکسیژن دمی را تا 90 درصد رساند.

ماسک یک طرفه ترکیبی از ماسک و سیستم کیسه ذخیره ای است. ماسک شبیه به یک ماسک ساده صورت است. اکسیژن ، کیسه مخزن را که بوسیله یک دریچه یک طرفه به ماسک متصل می شود ، پر می کند. این سیستم ماسک یک طرفه نامیده می شود زیرا گاز بازدمی از طریق دهانه های جانبی دریچه دار که بوسیله دیسکی یک طرفه در مناطق گونه ای ماسک پوشیده شده اند ، خارج می شود. این دریچه همچنین مانع می شود که بیمار گازهای بازدمی را همچنان که گاز موجود در کیسه ذخیره ای در طی دم به درون ماسک جریان می یابد ، مجدداً تنفس کند. این مکانیسم بیشترین غلظت اکسیژن را تأمین می کند. یک ماسک یکطرفه از طریق استفاده از کیسه مخزن ، حجم و غلظت بالایی از اکسیژن را تأمین می کند. بیمار اکسیژن غنی شده را به جای هوای باقیمانده از کیسه ذخیره ای دریافت می دارد.

در این سیستم ، پیش از قرار دادن ماسک بر روی صورت بیمار باید مطمئن شوید که کیسه مخزن پر است. سرعت جریان را به گونه ای تنظیم کنید که هنگامی که بیمار دم انجام می دهد کیسه بطور کامل روی هم نخوابد. این میزان دوسوم حجم کیسه ، یا 15 لیتر در دقیقه است. برای شیرخواران و کودکان از یک ماسک اطفال ، که کیسه مخزن کوچکتری دارد استفاده کنید ، زیرا کودکان حجم کمتری را تنفس می کنند.

موارد کاربرد ماسک یک طرفه شامل کلیه وضعیتهایی است که بیمار نیاز به دریافت بالاترین غلظتهای اکسیژن دارد و حجم جاری وی کافی است. موارد منع کاربرد عبارتند از : وقفه تنفسی و تلاش ضعیف تنفسی ، ماسک یک طرفه اکسیژن را بصورت غیرفعال به بیمار می رساند و برای فرو کشیدن مؤثر اکسیژن به درون ریه ها نیاز به حجم جاری کافی است. از آنجا که این ابزار اکسیژن را بوسیله فشار مثبت نمی رساند ، برای بیماری که حجم جاری وی کاهش یافته است (تنفس سطحی) غیر مؤثر خواهد بود.

Oxygen Percentage

Device

40%

Nasal cannula

24 , 28 , 35 or 40%

Venturi mask

40 – 60%

Simple face mask

80 – 95%

Nonrebreather mask

 نویسنده: مرتضی قادری همکار محترم من